Skip links

紅心琴菲士Red Guava Gin Fizz

紅心琴菲士Red Guava Gin Fizz 調製方法

配方

琴酒 Gin:30 ml
沛綠雅紅心芭樂檸檬氣泡果汁Perrier & Juice Lemon & Guava:70 ml
仙楂餅 Dried hawthorn:3片
黃檸檬:3片
紅心芭樂:1顆

步驟一

將琴酒及沛綠雅紅心芭樂檸檬氣泡果汁混合後,放入切片紅心芭樂

步驟二

依個人喜好加入仙楂片並加入數滴黃檸檬汁及冰塊,最後將檸檬片裝飾於杯口

紅心琴菲士Red Guava Gin Fizz

其他調飲